Εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ελλάδα: μια ακόμη εξαίρεση στην Ευρώπη

Το περιεχόμενο και η τακτική που επέλεξε η ελληνική κυβέρνηση για τον «εκσυγχρονισμό» της περιβαλλοντικής νομοθεσίας προσβάλλει κάθε υπόθεση συλλογικής προσπάθειας συνεννόησης, καθώς και τις κεφαλαιώδεις – συστατικές αρχές και κατακτήσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη διατήρηση της φύσης και τη διευθέτηση της σχέσης ανθρώπου-φύσης.

Ο προϋπολογισμός των πολιτών

Ο Συμμετοχικός προϋπολογισμός (ΣΠ) είναι μια διαδικασία δημοκρατικής διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων και ένα τύπος συμμετοχικής δημοκρατίας, σύμφωνα με τον οποίο οι πολίτες αποφασίζουν για την κατανομή ενός μέρους του δημοτικού ή δημόσιου προϋπολογισμού. (Every voice engaged foundation).